Vietnews.ru

31.10 - Nga có thêm 18 140 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 618 116 ca

 • 31.10 - Nga có thêm 18 140 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 618 116 ca, trong đó có 27 990 ca tử vong và 1 215 414 ca khỏi bệnh.
 • 30.10 - Nga có thêm 18 283 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 599 976 ca, trong đó có 27 656 ca tử vong và 1 200 560 ca khỏi bệnh.
 • 29.10 - Nga có thêm 17 717 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 581 693 ca, trong đó có 27 301 ca tử vong và 1 186 041 ca khỏi bệnh.
 • 28.10 - Nga có thêm 16 202 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 563 976 ca, trong đó có 26 935 ca tử vong và 1 171 301 ca khỏi bệnh.
 • 27.10 - Nga có thêm 16 550 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 547 774 ca, trong đó có 26 589 ca tử vong và 1 158 940 ca khỏi bệnh.
 • 26.10 - Nga có thêm 17 347 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 531 224 ca, trong đó có 26 269 ca tử vong và 1 146 096 ca khỏi bệnh.
 • 25.10 - Nga có thêm 16 710 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 513 877 ca, trong đó có 26 050 ca tử vong và 1 138 522 ca khỏi bệnh.
 • 24.10 - Nga có thêm 16 521 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 497 167 ca, trong đó có 25 821 ca tử vong và 1 130 818 ca khỏi bệnh.
 • 23.10 - Nga có thêm 17 340 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 480 646 ca, trong đó có 25 525 ca tử vong và 1 119 251 ca khỏi bệnh.
 • 22.10 - Nga có thêm 15 971 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 463 306 ca, trong đó có 25 242 ca tử vong và 1 107 988 ca khỏi bệnh.
 • 21.10 - Nga có thêm 15 700 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 447 335 ca, trong đó có 24 952 ca tử vong và 1 096 560 ca khỏi bệnh.
 • 20.10 - Nga có thêm 16 319 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 431 635 ca, trong đó có 24 635 ca tử vong và 1 085 608 ca khỏi bệnh.
 • 19.10 - Nga có thêm 15 982 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 415 316 ca, trong đó có 24 366 ca tử vong và 1 075 904 ca khỏi bệnh.
 • 18.10 - Nga có thêm 15 099 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 399 334 ca, trong đó có 24 187 ca tử vong và 1 070 576 ca khỏi bệnh.
 • 17.10 - Nga có thêm 14 922 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 384 235 ca, trong đó có 24 002 ca tử vong và 1 065 199 ca khỏi bệnh.
 • 16.10 - Nga có thêm 15 150 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 369 313 ca, trong đó có 23 723 ca tử vong và 1 056 582 ca khỏi bệnh.
 • 15.10 - Nga có thêm 13 754 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 354 163 ca, trong đó có 23 491 ca tử vong và 1 048 097 ca khỏi bệnh.
 • 14.10 - Nga có thêm 14 231 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 340 409 ca, trong đó có 23 205 ca tử vong và 1 039 705 ca khỏi bệnh.
 • 13.10 - Nga có thêm 13 868 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 326 178 ca, trong đó có 22 966 ca tử vong và 1 031 785 ca khỏi bệnh.
 • 12.10 - Nga có thêm 13 592 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 312 310 ca, trong đó có 22 722 ca tử vong và 1 024 235 ca khỏi bệnh.
 • 11.10 - Nga có thêm 13 634 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 298 718 ca, trong đó có 22 597 ca tử vong và 1 020 442 ca khỏi bệnh.
 • 10.10 - Nga có thêm 12 846 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 285 084 ca, trong đó có 22 454 ca tử vong và 1 016 202 ca khỏi bệnh.
 • 09.10 - Nga có thêm 12 126 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 272 238 ca, trong đó có 22 257 ca tử vong và 1 009 421 ca khỏi bệnh.
 • 08.10 - Nga có thêm 11 493 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 260 112 ca, trong đó có 22 056 ca tử vong và 1 002 329 ca khỏi bệnh.
 • 07.10 - Nga có thêm 11 115 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 248 619 ca, trong đó có 21 865 ca tử vong và 995 275 ca khỏi bệnh.
 • 06.10 - Nga có thêm 11 615 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 237 504 ca, trong đó có 21 663 ca tử vong và 988 576 ca khỏi bệnh.
 • 05.10 - Nga có thêm 10 888 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 225 889 ca, trong đó có 21 475 ca tử vong và 982 143 ca khỏi bệnh.
 • 04.10 - Nga có thêm 10 499 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 215 001 ca, trong đó có 21 358 ca tử vong và 979 143 ca khỏi bệnh.
 • 03.10 - Nga có thêm 9 859 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 204 502 ca, trong đó có 21 251 ca tử vong và 975 859 ca khỏi bệnh.
 • 02.10 - Nga có thêm 9 412 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 194 643 ca, trong đó có 21 077 ca tử vong và 970 296 ca khỏi bệnh.
 • 01.10 - Nga có thêm 8 945 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 185 231 ca, trong đó có 20 891 ca tử vong và 964 242 ca khỏi bệnh.
 • 30.09 - Nga có thêm 8 481 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 176 286 ca, trong đó có 20 722 ca tử vong và 958 257 ca khỏi bệnh.
 • 29.09 - Nga có thêm 8 232 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 167 805 ca, trong đó có 20 545 ca tử vong và 952 399 ca khỏi bệnh.
 • 28.09 - Nga có thêm 8 135 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 159 573 ca, trong đó có 20 385 ca tử vong và 945 920 ca khỏi bệnh.
 • 27.09 - Nga có thêm 7 867 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 151 438 ca, trong đó có 20 324 ca tử vong và 943 218 ca khỏi bệnh.
 • 26.09 - Nga có thêm 7 523 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 143 571 ca, trong đó có 20 225 ca tử vong và 940 150 ca khỏi bệnh.
 • 25.09 - Nga có thêm 7 212 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 136 048 ca, trong đó có 20 056 ca tử vong và 934 146 ca khỏi bệnh.
 • 24.09 - Nga có thêm 6 595 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 128 836 ca, trong đó có 19 948 ca tử vong và 929 829 ca khỏi bệnh.
 • 23.09 - Nga có thêm 6 431 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 122 241 ca, trong đó có 19 799 ca tử vong và 923 699 ca khỏi bệnh.
 • 22.09 - Nga có thêm 6 215 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 115 810 ca, trong đó có 19 649 ca tử vong và 917 949 ca khỏi bệnh.
 • 21.09 - Nga có thêm 6 196 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 109 595 ca, trong đó có 19 489 ca tử vong và 911 973 ca khỏi bệnh.
 • 20.09 - Nga có thêm 6 148 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 103 399 ca, trong đó có 19 418 ca tử vong và 909 357 ca khỏi bệnh.
 • 19.09 - Nga có thêm 6 065 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 097 251 ca, trong đó có 19 339 ca tử vong và 906 462 ca khỏi bệnh.
 • 18.09 - Nga có thêm 5 905 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 091 186 ca, trong đó có 19 195 ca tử vong và 901 207 ca khỏi bệnh.
 • 17.09 - Nga có thêm 5 762 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 085 281 ca, trong đó có 19 061 ca tử vong và 895 868 ca khỏi bệnh.
 • 16.09 - Nga có thêm 5 670 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 079 519 ca, trong đó có 18 917 ca tử vong và 890 114 ca khỏi bệnh.
 • 15.09 - Nga có thêm 5 529 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 073 849 ca, trong đó có 18 785 ca tử vong và 884 305 ca khỏi bệnh.
 • 14.09 - Nga có thêm 5 509 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 068 320 ca, trong đó có 18 635 ca tử vong và 878 700 ca khỏi bệnh.
 • 13.09 - Nga có thêm 5 449 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 062 811 ca, trong đó có 18 578 ca tử vong và 876 225 ca khỏi bệnh.
 • 12.09 - Nga có thêm 5 488 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 057 362 ca, trong đó có 18 484 ca tử vong và 873 535 ca khỏi bệnh.
 • 11.09 - Nga có thêm 5 504 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 051 874 ca, trong đó có 18 365 ca tử vong và 868 107 ca khỏi bệnh.
 • 10.09 - Nga có thêm 5 363 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 046 370 ca, trong đó có 18 263 ca tử vong và 862 373 ca khỏi bệnh.
 • 09.09 - Nga có thêm 5 218 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 041 007 ca, trong đó có 18 135 ca tử vong và 856 458 ca khỏi bệnh.
 • 08.09 - Nga có thêm 5 099 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 035 789 ca, trong đó có 17 993 ca tử vong và 850 049 ca khỏi bệnh.
 • 07.09 - Nga có thêm 5 185 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 030 690 ca, trong đó có 17 871 ca tử vong và 843 277 ca khỏi bệnh.
 • 06.09 - Nga có thêm 5 195 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 025 505 ca, trong đó có 17 820 ca tử vong và 840 949 ca khỏi bệnh.
 • 05.09 - Nga có thêm 5 205 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 020 310 ca, trong đó có 17 759 ca tử vong và 838 126 ca khỏi bệnh.
 • 04.09 - Nga có thêm 5 110 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 015 105 ca, trong đó có 17 649 ca tử vong và 832 747 ca khỏi bệnh.
 • 03.09 - Nga có thêm 4 995 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 009 995 ca, trong đó có 17 528 ca tử vong và 826 935 ca khỏi bệnh.
 • 02.09 - Nga có thêm 4 952 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 005 000 ca, trong đó có 17 414 ca tử vong và 821 169 ca khỏi bệnh.
 • 01.09 - Nga có thêm 4 729 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1 000 048 ca, trong đó có 17 299 ca tử vong và 815 705 ca khỏi bệnh.
 • 31.08 - Nga có thêm 4.993 ca COVID-19, nâng tổng số lên 995.319 ca, trong đó có 17.176 ca tử vong và 809.387 ca khỏi bệnh.
 • 30.08 - Nga có thêm 4.980 ca COVID-19, nâng tổng số lên 990.326 ca, trong đó có 17.093 ca tử vong và 806.982 ca khỏi bệnh.
 • 29.08 - Nga có thêm 4.941 ca COVID-19, nâng tổng số lên 985.346 ca, trong đó có 17.025 ca tử vong và 804.383 ca khỏi bệnh.
 • 28.08 - Nga có thêm 4.829 ca COVID-19, nâng tổng số lên 980.405 ca, trong đó có 16.914 ca tử vong và 798.466 ca khỏi bệnh.
 • 27.08 - Nga có thêm 4.711 ca COVID-19, nâng tổng số lên 975.576 ca, trong đó có 16.804 ca tử vong và 792.561 ca khỏi bệnh.
 • 26.08 - Nga có thêm 4.676 ca COVID-19, nâng tổng số lên 970.865 ca, trong đó có 16.683 ca tử vong và 786.150 ca khỏi bệnh.
 • 25.08 - Nga có thêm 4.696 ca COVID-19, nâng tổng số lên 966.189 ca, trong đó có 16.568 ca tử vong và 779.747 ca khỏi bệnh.
 • 24.08 - Nga có thêm 4.744 ca COVID-19, nâng tổng số lên 961.493 ca, trong đó có 16.448 ca tử vong và 773.095 ca khỏi bệnh.
 • 23.08 - Nga có thêm 4.852 ca COVID-19, nâng tổng số lên 956.749 ca, trong đó có 16.383 ca tử vong và 770.639 ca khỏi bệnh.
 • 22.08 - Nga có thêm 4.921 ca COVID-19, nâng tổng số lên 951.897 ca, trong đó có 16.310 ca tử vong và 767.477 ca khỏi bệnh.
 • 21.08 - Nga có thêm 4.870 ca COVID-19, nâng tổng số lên 946.976 ca, trong đó có 16.189 ca tử vong và 761.330 ca khỏi bệnh.
 • 20.08 - Nga có thêm 4.785 ca COVID-19, nâng tổng số lên 942.106 ca, trong đó có 16.009 ca tử vong và 755.513 ca khỏi bệnh.
 • 19.08 - Nga có thêm 4.828 ca COVID-19, nâng tổng số lên 937.321 ca, trong đó có 15.989 ca tử vong và 749.423 ca khỏi bệnh.
 • 18.08 - Nga có thêm 4.748 ca COVID-19, nâng tổng số lên 932.493 ca, trong đó có 15.872 ca tử vong và 742.628 ca khỏi bệnh.
 • 17.08 - Nga có thêm 4.892 ca COVID-19, nâng tổng số lên 927.745 ca, trong đó có 15.740 ca tử vong và 736.101 ca khỏi bệnh.
 • 16.08 - Nga có thêm 4.969 ca COVID-19, nâng tổng số lên 922.853 ca, trong đó có 15.685 ca tử vong và 732.968 ca khỏi bệnh.
 • 15.08 - Nga có thêm 5.061 ca COVID-19, nâng tổng số lên 917.884 ca, trong đó có 15.617 ca tử vong và 729.411 ca khỏi bệnh.
 • 14.08 - Nga có thêm 5.065 ca COVID-19, nâng tổng số lên 912.823 ca, trong đó có 15.498 ca tử vong và 722.964 ca khỏi bệnh.
 • 13.08 - Nga có thêm 5.057 ca COVID-19, nâng tổng số lên 907.758 ca, trong đó có 15.384 ca tử vong và 716.396 ca khỏi bệnh.
 • 12.08 - Nga có thêm 5.102 ca COVID-19, nâng tổng số lên 902.701 ca, trong đó có 15.260 ca tử vong và 710.298 ca khỏi bệnh.
 • 11.08 - Nga có thêm 4.945 ca COVID-19, nâng tổng số lên 897.599 ca, trong đó có 15.131 ca tử vong và 703.175 ca khỏi bệnh.
 • 10.08 - Nga có thêm 5.118 ca COVID-19, nâng tổng số lên 892.654 ca, trong đó có 15.001 ca tử vong và 696.681 ca khỏi bệnh.
 • 09.08 - Nga có thêm 5.189 ca COVID-19, nâng tổng số lên 887.536 ca, trong đó có 14.931 ca tử vong và 693.422 ca khỏi bệnh.
 • 08.08 - Nga có thêm 5.212 ca COVID-19, nâng tổng số lên 882.347 ca, trong đó có 14.854 ca tử vong và 690.207 ca khỏi bệnh.
 • 07.08 - Nga có thêm 5.241 ca COVID-19, nâng tổng số lên 877.135 ca, trong đó có 14.725 ca tử vong và 683.592 ca khỏi bệnh.
 • 06.08 - Nga có thêm 5.267 ca COVID-19, nâng tổng số lên 871.894 ca, trong đó có 14.606 ca tử vong và 676.357 ca khỏi bệnh.
 • 05.08 - Nga có thêm 5.204 ca COVID-19, nâng tổng số lên 866.627 ca, trong đó có 14.490 ca tử vong và 669.026 ca khỏi bệnh.
 • 04.08 - Nga có thêm 5.159 ca COVID-19, nâng tổng số lên 861.423 ca, trong đó có 14.351 ca tử vong và 661.471 ca khỏi bệnh.
 • 03.08 - Nga có thêm 5.394 ca COVID-19, nâng tổng số lên 856.264 ca, trong đó có 14.207 ca tử vong và 653.593 ca khỏi bệnh.
 • 02.08 - Nga có thêm 5.427 ca COVID-19, nâng tổng số lên 850.870 ca, trong đó có 14.128 ca tử vong và 650.173 ca khỏi bệnh.
 • 01.08 - Nga có thêm 5.462 ca COVID-19, nâng tổng số lên 845.443 ca, trong đó có 14.058 ca tử vong và 646.524 ca khỏi bệnh.
 • 31.07 - Nga có thêm 5.482 ca COVID-19, nâng tổng số lên 839.981 ca, trong đó có 13.963 ca tử vong và 638.410 ca khỏi bệnh.
 • 30.07 - Nga có thêm 5.509 ca COVID-19, nâng tổng số lên 834.499 ca, trong đó có 13.802 ca tử vong và 629.655 ca khỏi bệnh.
 • 29.07 - Nga có thêm 5.475 ca COVID-19, nâng tổng số lên 828.990 ca, trong đó có 13.673 ca tử vong và 620.333 ca khỏi bệnh.
 • 28.07 - Nga có thêm 5.395 ca COVID-19, nâng tổng số lên 823.515 ca, trong đó có 13.504 ca tử vong và 612.217 ca khỏi bệnh.
 • 27.07 - Nga có thêm 5.635 ca COVID-19, nâng tổng số lên 818.120 ca, trong đó có 13.354 ca tử vong và 603.329 ca khỏi bệnh.
 • 26.07 - Nga có thêm 5.765 ca COVID-19, nâng tổng số lên 812.485 ca, trong đó có 13.269 ca tử vong và 600.250 ca khỏi bệnh.
 • 25.07 - Nga có thêm 5.871 ca COVID-19, nâng tổng số lên 806.720 ca, trong đó có 13.192 ca tử vong và 597.140 ca khỏi bệnh.
 • 24.07 - Nga có thêm 5.811 ca COVID-19, nâng tổng số lên 800.849 ca, trong đó có 13.046 ca tử vong và 588.774 ca khỏi bệnh.
 • 23.07 - Nga có thêm 5.848 ca COVID-19, nâng tổng số lên 795.038 ca, trong đó có 12.892 ca tử vong và 580.330 ca khỏi bệnh.
 • 22.07 - Nga có thêm 5.862 ca COVID-19, nâng tổng số lên 789.190 ca, trong đó có 12.745 ca tử vong và 572.053 ca khỏi bệnh.
 • 21.07 - Nga có thêm 5.842 ca COVID-19, nâng tổng số lên 783.328 ca, trong đó có 12.580 ca tử vong và 562.384 ca khỏi bệnh.
 • 20.07 - Nga có thêm 5.940 ca COVID-19, nâng tổng số lên 777.486 ca, trong đó có 12.427 ca tử vong và 553.602 ca khỏi bệnh.
 • 19.07 - Nga có thêm 6.109 ca COVID-19, nâng tổng số lên 771.546 ca, trong đó có 12.342 ca tử vong và 550.344 ca khỏi bệnh.
 • 18.07 - Nga có thêm 6.234 ca COVID-19, nâng tổng số lên 765.437 ca, trong đó có 12.247 ca tử vong và 546.863 ca khỏi bệnh.
 • 17.07 - Nga có thêm 6.406 ca COVID-19, nâng tổng số lên 759.203 ca, trong đó có 12.123 ca tử vong và 539.973 ca khỏi bệnh.
 • 16.07 - Nga có thêm 6.428 ca COVID-19, nâng tổng số lên 752.797 ca, trong đó có 11.937 ca tử vong và 531.692 ca khỏi bệnh.
 • 15.07 - Nga có thêm 6.422 ca COVID-19, nâng tổng số lên 746.369 ca, trong đó có 11.770 ca tử vong và 523.249 ca khỏi bệnh.
 • 14.07 - Nga có thêm 6.248 ca COVID-19, nâng tổng số lên 739.947 ca, trong đó có 11.614 ca tử vong và 512.825 ca khỏi bệnh.
 • 13.07 - Nga có thêm 6.537 ca COVID-19, nâng tổng số lên 733.699 ca, trong đó có 11.439 ca tử vong và 504.021 ca khỏi bệnh.
 • 12.07 - Nga có thêm 6.615 ca COVID-19, nâng tổng số lên 727.162 ca, trong đó có 11.335 ca tử vong và 501.061 ca khỏi bệnh.
 • 11.07 - Nga có thêm 6.611 ca COVID-19, nâng tổng số lên 720.547 ca, trong đó có 11.205 ca tử vong và 497.446 ca khỏi bệnh.
 • 10.07 - Nga có thêm 6.635 ca COVID-19, nâng tổng số lên 713.936 ca, trong đó có 11.017 ca tử vong và 489.068 ca khỏi bệnh.
 • 09.07 - Nga có thêm 6.509 ca COVID-19, nâng tổng số lên 707.301 ca, trong đó có 10.843 ca tử vong và 481.316 ca khỏi bệnh.
 • 08.07 - Nga có thêm 6.562 ca COVID-19, nâng tổng số lên 700.792 ca, trong đó có 10.667 ca tử vong và 472.511 ca khỏi bệnh.
 • 07.07 - Nga có thêm 6.368 ca COVID-19, nâng tổng số lên 694.230 ca, trong đó có 10.494 ca tử vong và 463.880 ca khỏi bệnh.
 • 06.07 - Nga có thêm 6.616 ca COVID-19, nâng tổng số lên 687.826 ca, trong đó có 10.296 ca tử vong và 454.329 ca khỏi bệnh.
 • 05.07 - Nga có thêm 6.736 ca COVID-19, nâng tổng số lên 681.251 ca, trong đó có 10.161 ca tử vong và 450.750 ca khỏi bệnh.
 • 04.07 - Nga có thêm 6.632 ca COVID-19, nâng tổng số lên 674.515 ca, trong đó có 10.027 ca tử vong và 447.879 ca khỏi bệnh.
 • 03.07 - Nga có thêm 6.718 ca COVID-19, nâng tổng số lên 667.883 ca, trong đó có 9.859 ca tử vong và 437.893 ca khỏi bệnh.
 • 02.07 - Nga có thêm 6.760 ca COVID-19, nâng tổng số lên 661.165 ca, trong đó có 9.683 ca tử vong và 428.978 ca khỏi bệnh.
 • 01.07 - Nga có thêm 6.556 ca COVID-19, nâng tổng số lên 654.405 ca, trong đó có 9.536 ca tử vong và 422.931 ca khỏi bệnh.
 • 30.06 - Nga có thêm 6.693 ca COVID-19, nâng tổng số lên 647.849 ca, trong đó có 9.320 ca tử vong và 412.650 ca khỏi bệnh.
 • 29.06 - Nga có thêm 6.719 ca COVID-19, nâng tổng số lên 641.156 ca, trong đó có 9.166 ca tử vong và 403.430 ca khỏi bệnh.
 • 28.06 - Nga có thêm 6.791 ca COVID-19, nâng tổng số lên 634.437 ca, trong đó có 9.073 ca tử vong và 399.087 ca khỏi bệnh.
 • 27.06 - Nga có thêm 6.852 ca COVID-19, nâng tổng số lên 627.646 ca, trong đó có 8.969 ca tử vong và 393.352 ca khỏi bệnh.
 • 26.06 - Nga có thêm 6.800 ca COVID-19, nâng tổng số lên 620.794 ca, trong đó có 8.781 ca tử vong và 384.152 ca khỏi bệnh.
 • 25.06 - Nga có thêm 7.113 ca COVID-19, nâng tổng số lên 613.994 ca, trong đó có 8.605 ca tử vong và 375.164 ca khỏi bệnh.
 • 24.06 - Nga có thêm 7.176 ca COVID-19, nâng tổng số lên 606.881 ca, trong đó có 8.513 ca tử vong và 368.882 ca khỏi bệnh.
 • 23.06 - Nga có thêm 7.425 ca COVID-19, nâng tổng số lên 599.705 ca, trong đó có 8.359 ca tử vong và 356.429 ca khỏi bệnh.
 • 22.06 - Nga có thêm 7.600 ca COVID-19, nâng tổng số lên 592.280 ca, trong đó có 8.206 ca tử vong và 344.416 ca khỏi bệnh.
 • 20.06 - Nga có thêm 7.889 ca COVID-19, nâng tổng số lên 576.952 ca, trong đó có 8.002 ca tử vong và 334.592 ca khỏi bệnh.
 • 19.06 - Nga có thêm 7.972 ca COVID-19, nâng tổng số lên 569.063 ca, trong đó có 7.841 ca tử vong và 324.406 ca khỏi bệnh.
 • 18.06 - Nga có thêm 7.790 ca COVID-19, nâng tổng số lên 561.091 ca, trong đó có 7.660 ca tử vong và 313.963 ca khỏi bệnh.
 • 17.06 - Nga có thêm 7.843 ca COVID-19, nâng tổng số lên 553.301 ca, trong đó có 7.478 ca tử vong và 304.342 ca khỏi bệnh.
 • 16.06 - Nga có thêm 8.248 ca COVID-19, nâng tổng số lên 545.458 ca, trong đó có 7.284 ca tử vong và 294.306 ca khỏi bệnh.
 • 15.06 - Nga có thêm 8.246 ca COVID-19, nâng tổng số lên 537.210 ca, trong đó có 7.091 ca tử vong và 284.539 ca khỏi bệnh.
 • 14.06 - Nga có thêm 8.835 ca COVID-19, nâng tổng số lên 528.964 ca, trong đó có 6.948 ca tử vong và 280.050 ca khỏi bệnh.
 • 13.06 - Nga có thêm 8.706 ca COVID-19, nâng tổng số lên 520.129 ca, trong đó có 6.829 ca tử vong và 274.641 ca khỏi bệnh.
 • 12.06 - Nga có thêm 8.987 ca COVID-19, nâng tổng số lên 511.423 ca, trong đó có 6.715 ca tử vong và 269.370 ca khỏi bệnh.
 • 11.06 - Nga có thêm 8.779 ca COVID-19, nâng tổng số lên 502.436 ca, trong đó có 6.532 ca tử vong và 261.150 ca khỏi bệnh.
 • 10.06 - Nga có thêm 8.404 ca COVID-19, nâng tổng số lên 493.657 ca, trong đó có 6.358 ca tử vong và 252.783 ca khỏi bệnh.
 • 09.06 - Nga có thêm 8.595 ca COVID-19, nâng tổng số lên 485.253 ca, trong đó có 6.142 ca tử vong và 242.397 ca khỏi bệnh.
 • 08.06 - Nga có thêm 8.985 ca COVID-19, nâng tổng số lên 476.658 ca, trong đó có 5.971 ca tử vong và 230.688 ca khỏi bệnh.
 • 07.06 - Nga có thêm 8.984 ca COVID-19, nâng tổng số lên 467.673 ca, trong đó có 5.859 ca tử vong và 226.731 ca khỏi bệnh.
 • 06.06 - Nga có thêm 8.855 ca COVID-19, nâng tổng số lên 458.689 ca, trong đó có 5.725 ca tử vong và 221.388 ca khỏi bệnh.
 • 05.06 - Nga có thêm 8.726 ca COVID-19, nâng tổng số lên 449.834 ca, trong đó có 5.528 ca tử vong và 212.680 ca khỏi bệnh.
 • 04.06 - Nga có thêm 8.831 ca COVID-19, nâng tổng số lên 441.108 ca, trong đó có 5.384 ca tử vong và 204.623 ca khỏi bệnh.
 • 03.06 - Nga có thêm 8.536 ca COVID-19, nâng tổng số lên 432.277 ca, trong đó có 5.215 ca tử vong và 195.957 ca khỏi bệnh.
 • 02.06 - Nga có thêm 8.863 ca COVID-19, nâng tổng số lên 423.741 ca, trong đó có 5.037 ca tử vong và 186.985 ca khỏi bệnh.
 • 01.06 - Nga có thêm 9.035 ca COVID-19, nâng tổng số lên 414.878 ca, trong đó có 4.855 ca tử vong và 175.877 ca khỏi bệnh.
 • 31.05 - Nga có thêm 9.268 ca COVID-19, nâng tổng số lên 405.843 ca, trong đó có 4.693 ca tử vong và 171.883 ca khỏi bệnh.
 • 30.05 - Nga có thêm 8.952 ca COVID-19, nâng tổng số lên 396.575 ca, trong đó có 4.555 ca tử vong và 167.469 ca khỏi bệnh.
 • 29.05 - Nga có thêm 8.572 ca COVID-19, nâng tổng số lên 387.623 ca, trong đó có 4.374 ca tử vong và 159.257 ca khỏi bệnh.
 • 28.05 - Nga có thêm 8.371 ca COVID-19, nâng tổng số lên 379.051 ca, trong đó có 4.142 ca tử vong và 150.993 ca khỏi bệnh.
 • 27.05 - Nga có thêm 8.338 ca COVID-19, nâng tổng số lên 370.680 ca, trong đó có 3.968 ca tử vong và 142.208 ca khỏi bệnh.
 • 26.05 - Nga có thêm 8.915 ca COVID-19, nâng tổng số lên 362.342 ca, trong đó có 3.807 ca tử vong và 131.129 ca khỏi bệnh.
 • 25.05 - Nga có thêm 8.946 ca COVID-19, nâng tổng số lên 353.427 ca, trong đó có 3.633 ca tử vong và 118.798 ca khỏi bệnh.
 • 24.05 - Nga có thêm 8.599 ca COVID-19, nâng tổng số lên 344.481 ca, trong đó có 3.541 ca tử vong và 113.299 ca khỏi bệnh.
 • 23.05 - Nga có thêm 9.434 ca COVID-19, nâng tổng số lên 335.882 ca, trong đó có 3.388 ca tử vong và 99.825 ca khỏi bệnh.
 • 22.05 - Nga có thêm 8.897 ca COVID-19, nâng tổng số lên 326.448 ca, trong đó có 3.249 ca tử vong và 99.825 ca khỏi bệnh.
 • 21.05 - Nga có thêm 8.849 ca COVID-19, nâng tổng số lên 317.554 ca, trong đó có 3.099 ca tử vong và 92.681 ca khỏi bệnh.
 • 20.05 - Nga có thêm 8.764 ca COVID-19, nâng tổng số lên 308.705 ca, trong đó có 2.972 ca tử vong và 85.392 ca khỏi bệnh.
 • 19.05 - Nga có thêm 9.263 ca COVID-19, nâng tổng số lên 299.941 ca, trong đó có 2.837 ca tử vong và 76.130 ca khỏi bệnh.
 • 18.05 - Nga có thêm 8.926 ca COVID-19, nâng tổng số lên 290.678 ca, trong đó có 2.722 ca tử vong và 70.209 ca khỏi bệnh.
 • 17.05 - Nga có thêm 9.709 ca COVID-19, nâng tổng số lên 281.752 ca, trong đó có 2.631 ca tử vong và 67.373 ca khỏi bệnh.
 • 16.05 - Nga có thêm 9.200 ca COVID-19, nâng tổng số lên 272.043 ca, trong đó có 2537 ca tử vong và 63.166 ca khỏi bệnh.
  • Nga ghi nhận thêm 119 người chết vì nCoV, mức tăng kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát.
 • 15.05 - Nga có thêm 10.598 ca COVID-19, nâng tổng số lên 262.843 ca, trong đó có 2418 ca tử vong và 58.226 ca khỏi bệnh.
 • 14.05 - Nga có thêm 9.974 ca COVID-19, nâng tổng số lên 252.245 ca, trong đó có 2305 ca tử vong và 53.530 ca khỏi bệnh.
  • Bộ trưởng Văn hóa Nga - Olga Lyubimova đã chữa khỏi coronavirus và hiện đã trở lại làm việc bình thường.
  • Các chuyên gia FMBA phải đối mặt với một phiên bản mới của COVID-19, xuất hiện với hình ảnh lâm sàng của viêm phúc mạc huyết thanh và kèm theo đau bụng cấp tính kèm theo sốt.
  • Bộ trưởng Giáo dục Falkov đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm của coronavirus.
 • 13.05 - Nga có thêm 10.028 ca COVID-19, nâng tổng số lên 242.271 ca, trong đó có 2212 ca tử vong và 48.003 ca khỏi bệnh.
 • 12.05 - Nga có thêm 10.899 ca COVID-19, nâng tổng số lên 232.243 ca, trong đó có 2116 ca tử vong và 43.512 ca khỏi bệnh.
 • 11.05 - Nga có thêm 11.656 ca COVID-19, nâng tổng số lên 221.344 ca, trong đó có 2009 ca tử vong và 39.801 ca khỏi bệnh.
 • 10.05 - Nga có thêm 11.012 ca COVID-19, nâng tổng số lên 209.688 ca, trong đó có 1915 ca tử vong và 34.306 ca khỏi bệnh.
 • 09.05 - Nga có thêm 10.817 ca COVID-19, nâng tổng số lên 198.676 ca, trong đó có 1827 ca tử vong và 31.916 ca khỏi bệnh.
 • 08.05 - Nga có thêm 10.699 ca COVID-19, nâng tổng số lên 187.859 ca, trong đó có 1723 ca tử vong và 26.803 ca khỏi bệnh.
 • 07.05 - Nga có thêm 11.231 ca COVID-19, nâng tổng số lên 177.160 ca, trong đó có 1625 ca tử vong và 23.803 ca khỏi bệnh.
 • 06.05 - Nga có thêm 10.559 ca COVID-19, nâng tổng số lên 165.929 ca, trong đó có 1537 ca tử vong và 21.327 ca khỏi bệnh.
 • 05.05 - Nga có thêm 10.102 ca COVID-19, nâng tổng số lên 155.370 ca, trong đó có 1451 ca tử vong và 19.865 ca khỏi bệnh.
 • 04.05 - Nga có thêm 10.581 ca COVID-19, nâng tổng số lên 145.268 ca, trong đó có 1356 ca tử vong và 18.095 ca khỏi bệnh.
 • 02.05 - Nga có thêm 9.623 ca COVID-19, nâng tổng số lên 124.054 ca. Có tổng số 1222 ca tử vong và 15.013 ca khỏi bệnh.
 • 01.05 - Nga có thêm 7.933 ca COVID-19, nâng tổng số lên 114.431 ca. Có tổng số 1169 ca tử vong và 13.220 ca khỏi bệnh.
 • 30.04 - Nga có thêm 7.099 ca COVID-19, nâng tổng số lên 106.498 ca. Có tổng số 1073 ca tử vong và 11.619 ca khỏi bệnh.
 • 29.04 - Nga có thêm 5.841 ca COVID-19, nâng tổng số lên 99.399 ca. Có tổng số 972 ca tử vong và 10.286 ca khỏi bệnh.
 • 28.04 - Nga có thêm 6.411 ca COVID-19, nâng tổng số lên 93.558 ca. Có tổng số 867 ca tử vong và 8.456 ca khỏi bệnh.
 • 27.04 - Nga trong ngày có thêm 6.361 số ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số lên thành 87.147 ca. Có tổng số 794 ca tử vong và 7.346 ca khỏi bệnh.
 • 26.04 - Nga trong ngày có thêm 6.361 số ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số lên thành 80.949 ca. Có tổng số 747 ca tử vong và 6.767 ca khỏi bệnh.
 • Số ca nhiễm Covid-19 ngày 25.04 tại Nga trong ngày tăng thêm 5.966 nâng tổng số lên thành 74.588 ca. Có tổng số 681 ca tử vong và 6250 ca khỏi bệnh.
 • 24.04 - Nga có thêm 5.849 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 68.622 ca. Có tổng số 615 ca tử vong và 5568 ca khỏi bệnh.
 • 23.04 - Nga có thêm 4.774 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 62.773 ca. Có tổng số 555 ca tử vong và 4491 ca khỏi bệnh.
 • 22.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 22/04 tăng thêm 5.236 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 57.999 ca. Có tổng số 513 ca tử vong và 4420 ca khỏi bệnh.
 • 21.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 21/04 tăng thêm 5.642 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 52.763 ca. Có tổng số 456 ca tử vong và 3873 ca khỏi bệnh.
 • 20.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 20/04 tăng thêm 4.268 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 47.121 ca. Có tổng số 405 ca tử vong và 3446 ca khỏi bệnh.
 • 19.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 19/04 tăng thêm 6.060 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 42.853 ca. Có tổng số 361 ca tử vong và 3291 ca khỏi bệnh.
 • 18.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 18/04 tăng thêm 4.785 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 36.793 ca. Có tổng số 313 ca tử vong và 3057 ca khỏi bệnh.
 • 17.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 17/04 tăng thêm 4.070 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 32.008 ca. Có tổng số 273 ca tử vong và 2590 ca khỏi bệnh.
 • 16.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 16/04 tăng thêm 3.448 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 27.938 ca. Có tổng số 232 ca tử vong và 2304 ca khỏi bệnh.
 • 15.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 15/04 tăng thêm 3.388 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 24.490 ca. Có tổng số 198 ca tử vong và 1986 ca khỏi bệnh.
 • 14.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 14/04 tăng thêm 2.774 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 21.102 ca. Có tổng số 170 ca tử vong và 1694 ca khỏi bệnh.
 • 13.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 13/04 tăng thêm 2558 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 18.328 ca. Có tổng số 148 ca tử vong và 1470 ca khỏi bệnh.
 • 12.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 12/04 tăng thêm 2186 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 15.770 ca. Có tổng số 130 ca tử vong và 1291 ca khỏi bệnh.
 • 11.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 11/04 tăng thêm 1667 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 13.584 ca. Có tổng số 106 ca tử vong và 1045 ca khỏi bệnh.
 • 10.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 10/04 tăng thêm 1786 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 11.917 ca. Có tổng số 94 ca tử vong và 795 ca khỏi bệnh.
 • 09.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 09/04 tăng thêm 1459 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 10.131 ca. Có tổng số 76 ca tử vong và 698 ca khỏi bệnh.
 • 08.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 08/04 tăng thêm 1175 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 8672 ca. Có tổng số 63 ca tử vong và 580 ca khỏi bệnh.
 • 07.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 07/04 tăng thêm 1154 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 7497 ca. Có tổng số 58 ca tử vong và 494 ca khỏi bệnh.
 • 06.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga ngày 06/04 tăng thêm 954 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 6343 ca. Có tổng số 47 ca tử vong và 406 ca khỏi bệnh.
 • 05.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga ngày 05/04 tăng thêm 658 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 5389 ca. Có tổng số 45 ca tử vong và 355 ca khỏi bệnh. 
 • 04.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga ngày 04/04 tăng thêm 582 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 4731 ca. Có tổng số 43 ca tử vong và 333 ca khỏi bệnh.
 • 03.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 601 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 4149 ca. Có tổng số 34 ca tử vong và 281 ca khỏi bệnh.
 • 02.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 771 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 3548 ca. Có tổng số 30 ca tử vong và 235 ca khỏi bệnh.
 • 01.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 440 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 2777 ca. Có tổng số 24 ca tử vong và 190 ca khỏi bệnh.
 • 31.03 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 500 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 2337 ca. Có tổng số 17 ca tử vong.
 • 30.03 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga ngày 30/03 tăng thêm 302 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 1.836 ca.
 • 29.03 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 270 trong 24 giờ, nâng tổng số lên 1.534 ca, trong đó 1014 ca ở Moscow. Có 4 người tử vong trong ngày hôm qua nâng tổng số tử vong lên thành 8 người. 
 • 28.03 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 228 trong 24 giờ, nâng tổng số lên 1.264 ca. 49 ca khỏi bệnh đuwjc xuất viện.
 • 27.03 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 196 trong 24 giờ, nâng tổng số lên 1.036 ca, trong đó có bốn người chết.
 • Ngày 26/3, Nga đã ghi nhận thêm 182 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong số đó 136 người tại Moscow, đưa tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 840.
 • Ngày 25/3, Nga đã ghi nhận thêm 163 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong số đó 120 người tại Moscow, đưa tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 658.
 • Ngày 24/3, Nga đã ghi nhận thêm 57 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong số đó 28 người tại Moscow, đưa tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 495. Thủ đô hiện chiếm hơn một nửa số trường hợp nhiễm COVID-19 được phát hiện - 290 trên 495. Các khu vực còn lại có số lượng bệnh nhân lớn nhất: Khu vực Matxcơva - 35; Petersburg - 21; Vùng Sverdlovsk - 13; Vùng Samara - 10
 • Ngày 23/3, Nga đã ghi nhận thêm 71 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, đưa tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 438. Đây là mức tăng cao nhất trong ngày tại Nga.
 • Ngày 22/3 - Liên bang nga có thêm 61 trường hợp nhiễm COVID-19 nâng tống số trường hợp lên thành 367 người.
 • Ngày 21/3 - "Liên bang nga có thêm 53 trường hợp nhiễm COVID-19 nâng tống số trường hợp lên thành 306 người.
 • Ngày 20/3 - "Liên bang nga có thêm 54 trường hợp nhiễm COVID-19 nâng tống số trường hợp lên thành 253 người. Hầu hết các trường hợp nhiễm coronavirus mới trong ngày được phát hiện ở Moscow: 33 người. Sáu người bị bệnh ở Yakutia, bốn người ở St. Petersburg và vùng Samara, hai người ở vùng Kirov và Novosibirsk. Tại tỉnh Moscow, khu vực Ulyanovsk và Tyumen - mỗi nơi có 1 bệnh nhân.
 • Ngày 19/3 - "Liên bang nga có thêm 53 trường hợp nhiễm COVID-19 nâng tống số trường hợp lên thành 199 người. Trong số này, 188 là công dân nga và 11 là người nước ngoài. Cùng trong ngày Nga công bố có người chết đầu tiên từ COVID-19, nhưng sau đó chính thức phủ nhận với lý do người chết bởi nguyên nhân bệnh lý khác. 
 • Ngày 18/3 - "Liên bang nga hiện có 147 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó 31 người tại Moscow, 1 tại tỉnh Tomsk và 1 tại tỉnh Novosibirsk.
 • Ngày 17/3 - "Liên bang nga hiện có 114 trường hợp nhiễm COVID-19 tại 26 tỉnh. Trong đó 5 người đã bình phục và ra viện, 109 người đang trong bệnh viện. 106 người trong số có bệnh dạng nhẹ, không có triệu chứng nào", Phó Thủ Tướng Nga nói. 
 • Ngày 16/3, Nga công bố có 93 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Số người bị cách ly y tế để theo dõi là 15 ngìn người.
 • Ngày 15/3, Nga đã ghi nhận thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 63 trường hợp. 4 bệnh nhân đều về Nga từ các nước có dịch bệnh.
 • Ngày 14/3, Nga đã ghi nhận thêm 14 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 59 trường hợp. 
 • Ngày 13/3, Nga đã ghi nhận thêm 11 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 45 trường hợp. Trong số đó 42 có người Nga, 2 - Trung Quốc, 1 - Ý.
 • Ngày 12/3, Nga đã ghi nhận thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 34 trường hợp.
 • 22.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 22/04 tăng thêm 5.236 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 57.999 ca. Có tổng số 513 ca tử vong và 4420 ca khỏi bệnh.
 • 21.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 21/04 tăng thêm 5.642 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 52.763 ca. Có tổng số 456 ca tử vong và 3873 ca khỏi bệnh.
 • 20.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 20/04 tăng thêm 4.268 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 47.121 ca. Có tổng số 405 ca tử vong và 3446 ca khỏi bệnh.
 • 19.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 19/04 tăng thêm 6.060 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 42.853 ca. Có tổng số 361 ca tử vong và 3291 ca khỏi bệnh.
 • 18.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 18/04 tăng thêm 4.785 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 36.793 ca. Có tổng số 313 ca tử vong và 3057 ca khỏi bệnh.
 • 17.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 17/04 tăng thêm 4.070 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 32.008 ca. Có tổng số 273 ca tử vong và 2590 ca khỏi bệnh.
 • 16.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 16/04 tăng thêm 3.448 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 27.938 ca. Có tổng số 232 ca tử vong và 2304 ca khỏi bệnh.
 • 15.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 15/04 tăng thêm 3.388 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 24.490 ca. Có tổng số 198 ca tử vong và 1986 ca khỏi bệnh.
 • 14.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 14/04 tăng thêm 2.774 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 21.102 ca. Có tổng số 170 ca tử vong và 1694 ca khỏi bệnh.
 • 13.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 13/04 tăng thêm 2558 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 18.328 ca. Có tổng số 148 ca tử vong và 1470 ca khỏi bệnh.
 • 12.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 12/04 tăng thêm 2186 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 15.770 ca. Có tổng số 130 ca tử vong và 1291 ca khỏi bệnh.
 • 11.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 11/04 tăng thêm 1667 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 13.584 ca. Có tổng số 106 ca tử vong và 1045 ca khỏi bệnh.
 • 10.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 10/04 tăng thêm 1786 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 11.917 ca. Có tổng số 94 ca tử vong và 795 ca khỏi bệnh.
 • 09.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 09/04 tăng thêm 1459 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 10.131 ca. Có tổng số 76 ca tử vong và 698 ca khỏi bệnh.
 • 08.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 08/04 tăng thêm 1175 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 8672 ca. Có tổng số 63 ca tử vong và 580 ca khỏi bệnh.
 • 07.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 07/04 tăng thêm 1154 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 7497 ca. Có tổng số 58 ca tử vong và 494 ca khỏi bệnh.
 • 06.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga ngày 06/04 tăng thêm 954 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 6343 ca. Có tổng số 47 ca tử vong và 406 ca khỏi bệnh.
 • 05.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga ngày 05/04 tăng thêm 658 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 5389 ca. Có tổng số 45 ca tử vong và 355 ca khỏi bệnh. 
 • 04.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga ngày 04/04 tăng thêm 582 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 4731 ca. Có tổng số 43 ca tử vong và 333 ca khỏi bệnh.
 • 03.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 601 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 4149 ca. Có tổng số 34 ca tử vong và 281 ca khỏi bệnh.
 • 02.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 771 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 3548 ca. Có tổng số 30 ca tử vong và 235 ca khỏi bệnh.
 • 01.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 440 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 2777 ca. Có tổng số 24 ca tử vong và 190 ca khỏi bệnh.
 • 31.03 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 500 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 2337 ca. Có tổng số 17 ca tử vong.
 • 30.03 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga ngày 30/03 tăng thêm 302 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 1.836 ca.
 • 29.03 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 270 trong 24 giờ, nâng tổng số lên 1.534 ca, trong đó 1014 ca ở Moscow. Có 4 người tử vong trong ngày hôm qua nâng tổng số tử vong lên thành 8 người. 
 • 28.03 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 228 trong 24 giờ, nâng tổng số lên 1.264 ca. 49 ca khỏi bệnh đuwjc xuất viện. • 27.03 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 196 trong 24 giờ, nâng tổng số lên 1.036 ca, trong đó có bốn người chết.
 • Ngày 26/3, Nga đã ghi nhận thêm 182 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong số đó 136 người tại Moscow, đưa tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 840.
 • Ngày 25/3, Nga đã ghi nhận thêm 163 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong số đó 120 người tại Moscow, đưa tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 658.
 • Ngày 24/3, Nga đã ghi nhận thêm 57 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong số đó 28 người tại Moscow, đưa tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 495. Thủ đô hiện chiếm hơn một nửa số trường hợp nhiễm COVID-19 được phát hiện - 290 trên 495. Các khu vực còn lại có số lượng bệnh nhân lớn nhất: Khu vực Matxcơva - 35; Petersburg - 21; Vùng Sverdlovsk - 13; Vùng Samara - 10
 • Ngày 23/3, Nga đã ghi nhận thêm 71 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, đưa tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 438. Đây là mức tăng cao nhất trong ngày tại Nga.
 • Ngày 22/3 - Liên bang nga có thêm 61 trường hợp nhiễm COVID-19 nâng tống số trường hợp lên thành 367 người.
 • Ngày 21/3 - "Liên bang nga có thêm 53 trường hợp nhiễm COVID-19 nâng tống số trường hợp lên thành 306 người.
 • Ngày 20/3 - "Liên bang nga có thêm 54 trường hợp nhiễm COVID-19 nâng tống số trường hợp lên thành 253 người. Hầu hết các trường hợp nhiễm coronavirus mới trong ngày được phát hiện ở Moscow: 33 người. Sáu người bị bệnh ở Yakutia, bốn người ở St. Petersburg và vùng Samara, hai người ở vùng Kirov và Novosibirsk. Tại tỉnh Moscow, khu vực Ulyanovsk và Tyumen - mỗi nơi có 1 bệnh nhân.
 • Ngày 19/3 - "Liên bang nga có thêm 53 trường hợp nhiễm COVID-19 nâng tống số trường hợp lên thành 199 người. Trong số này, 188 là công dân nga và 11 là người nước ngoài. Cùng trong ngày Nga công bố có người chết đầu tiên từ COVID-19, nhưng sau đó chính thức phủ nhận với lý do người chết bởi nguyên nhân bệnh lý khác. 
 • Ngày 18/3 - "Liên bang nga hiện có 147 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó 31 người tại Moscow, 1 tại tỉnh Tomsk và 1 tại tỉnh Novosibirsk.
 • Ngày 17/3 - "Liên bang nga hiện có 114 trường hợp nhiễm COVID-19 tại 26 tỉnh. Trong đó 5 người đã bình phục và ra viện, 109 người đang trong bệnh viện. 106 người trong số có bệnh dạng nhẹ, không có triệu chứng nào", Phó Thủ Tướng Nga nói. 
 • Ngày 16/3, Nga công bố có 93 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Số người bị cách ly y tế để theo dõi là 15 ngìn người.
 • Ngày 15/3, Nga đã ghi nhận thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 63 trường hợp. 4 bệnh nhân đều về Nga từ các nước có dịch bệnh.
 • Ngày 14/3, Nga đã ghi nhận thêm 14 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 59 trường hợp. 
 • Ngày 13/3, Nga đã ghi nhận thêm 11 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 45 trường hợp. Trong số đó 42 có người Nga, 2 - Trung Quốc, 1 - Ý.
 • Ngày 12/3, Nga đã ghi nhận thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 34 trường hợp.

Chỉ tính riêng ngày 12/3, Nga đã ghi nhận thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 34 trường hợp, trong đó riêng thủ đô Moscow là 19 ca mắc.

Theo Cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch Covid-19 Liên bang Nga, trong số 6 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 có 4 người ở Moscow, một người ở tỉnh Krasnodar, một người ở tỉnh Kaliningrad.

Theo điều tra dịch tễ học, trong hai tuần gần đây, những công dân này đều đến thăm các quốc gia đã ghi nhận bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tính đến 12/3, Liên bang Nga đã phát hiện 34 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó gồm 31 công dân Nga đã trở về từ nước ngoài, hai công dân Trung Quốc, một công dân Italy. Tổng cộng đã có 6 người đã khỏi bệnh và xuất viện, gồm hai công dân Trung Quốc, một công dân Nga trở về từ Italy, ba công dân Nga sơ tán khỏi tàu Diamond Princess ở Nhật Bản./.BÀI VIẾT LIÊN QUAN